Program Nauczania

Program nauczania został opracowany w oparciu o Podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą (Warszawa 2010). Do realizacji celów programowych poleca się w nim cykl podręczników pt. „Przyjaciele z piórnika”, wydany przez Polonijne Centrum Edukacyjne LITERKA i Oficynę Wydawniczą FOGRA. Program wraz z obudową dydaktyczną jest propozycją dla nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku 5–9 lat, które mieszkają poza Polską i uczęszczają do placówek oświatowych w kraju zamieszkania. Celem ogólnym programu jest zachęcenie dzieci do uczenia się języka polskiego, zainteresowanie kulturą i realiami współczesnej Polski, pobudzenie do czytania literatury polskiej oraz zachęcenie do przyjęcia roli „młodego ambasadora Polski” w swoim środowisku.

Program porządkuje treści nauczania zgodnie z zasadą stopniowania trudności i nauczania spiralnego. Złożony jest z 36 kart programowych na każdym poziomie nauczania. Kolejność kart programowych jest zgodna z kalendarzem szkolnym i porządkuje treści w układzie od września do czerwca. Karta programowa jest odzwierciedleniem tygodniowego spotkania dzieci z nauczycielem.

Każda karta programowa zawiera:

  • numer lekcji,
  • propozycję tematu lekcji,
  • wymagania szczegółowe (zgodne z Podstawą programową dla uczniów polskich uczących się za granicą),
  • planowane osiągnięcia ucznia,
  • kręgi tematyczne (zgodne z Podstawą programową dla uczniów polskich uczących się za granicą),
  • podstawowe struktury gramatyczne i przykładowe funkcje komunikacyjne,
  • sytuacje edukacyjne i ich cele,
  • metody, techniki i formy pracy
Pobierz

©2024 Polonijne Centrum Edukacyjne LITERKA

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?