Program Nauczania Ciekawskie Pióro

Program nauczania dzieci w wieku 7-8 lat został przygotowany w oparciu o dwa dokumenty

A. Podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą (MEN, Warszawa 2009)

B. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego (MEN, Warszawa 2017)

 1. Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą zawiera treści dotyczące kształcenia językowego i kulturowego. Sformułowana jest tak, aby pokazać, co uczeń powinien wiedzieć i umieć na zakończenie danego etapu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji językowych jako narzędzia niezbędnego w procesie poznawania literatury, historii i kultury polskiej.
 2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego jest dokumentem prawnym, określonym przez Ministra Edukacji Narodowej w formie rozporządzenia, dlatego ma charakter obowiązkowych zapisów. Oparta jest na Koncepcji całościowego kształcenia uwzględniającego paradygmaty opracowane przez prof. Ryszarda Więckowskiego.

Podstawa programowa, według definicji zapisanej w Prawie oświatowym, to dokument, który zawiera:

 • obowiązkowe cele kształcenia i treści nauczania w tym umiejętności opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu danego etapu edukacyjnego;
 • zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły;
 • warunki i sposób realizacji podstaw programowych.

Z zapisów z Podstawy… wynika, że do zadań szkoły w zakresie edukacji dzieci w wieku 5-9 lat należy:

 1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujące jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;
 2. zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 3. wspieranie:
  a) aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów zabawy, nauki i odpoczynku,
  b) wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się.

Program porządkuje treści nauczania zgodnie z zasadą stopniowania trudności i nauczania spiralnego. Złożony jest z 36 kart programowych na każdym poziomie nauczania. Kolejność kart programowych jest zgodna z kalendarzem szkolnym i porządkuje treści w układzie od września do czerwca. Karta programowa jest odzwierciedleniem tygodniowego spotkania dzieci z nauczycielem.

Każda karta programowa zawiera:

 • numer lekcji,
 • propozycję tematu lekcji,
 • wymagania szczegółowe (zgodne z Podstawą programową dla uczniów polskich uczących się za granicą),
 • cele rozwojowe ucznia (zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego),
 • kręgi tematyczne (zgodne z Podstawą programową dla uczniów polskich uczących się za granicą),
 • teksty kultury,
 • podstawowe struktury gramatyczne i przykładowe funkcje komunikacyjne,
 • sposoby osiągania celów (strategie, metody i techniki pracy),
 • sytuacje edukacyjne i ich cele
Pobierz

©2024 Polonijne Centrum Edukacyjne LITERKA

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?